Trajectes

Procés

Visionats previs

1. Per orientar la pràctica és interessant començar visionant fragments de films en què el desplaçament del personatge estigui molt vinculat a la seva emoció i on les tries cinematogràfiques siguin riques.

Guió

2. No és imprescindible fer un treball exhaustiu de guió per a poder realitzar la pràctica. En tindrem prou de saber qui és el nostre personatge i quines són les seves emocions. Això ens permetrà dibuixar amb més precisió el recorregut i les mínimes accions que el personatge hi realitzarà.

En cas de voler fer un treball més específic amb el personatge vegeu creació de personatges.

Localitzem i planifiquem

3. Sempre és important que el procés de localitzar i planificar vagin lligats, però en una pràctica com aquesta ho és especialment. El que volem filmar és el pas d’un personatge a través de diversos espais, i per tant, els espais condicionaran la planificació, i sovint les idees de planificació requeriran d’espais que reuneixen determinades condicions.

Al triar els espais, fixem-nos en el seu interès cinematogràfic (com és la llum, els colors, les línies, la profunditat o planesa, els elements que s’hi troben) i, si hem desenvolupat el personatge, en la relació emocional entre aquest i l’espai (si acompanya l’alegria, la tristesa, la solitud, la desolació, la inquietud, etc.).

En el procés de planificació fem especial atenció a les tries formals. Podem planificar fent fotografies del personatge als diferents espais.

Si hem optat per treballar amb la condició d’intentar fer contigus en el muntatge espais que a la realitat es troben en indrets diferents, escollim amb atenció aquests espais i assegurem-nos de que el salt serà creïble.

Tinguem molt en compte també la direcció en què caminarà el personatge. En el muntatge esdevindrà clau en el pas d’un pla al següent.

Rodem

4. Vegeu Filmar per a indicacions més específiques i complertes sobre aquest procés.

Muntem

5. Ordenem i muntem el material gravat, tenint especial cura als punts de tall dels plans. Provem de fer diferents talls, d’allargar més o menys els plans: el personatge surt de pla o bé encara hi és present quan tallem? Com s’inicia el pla següent? Sovint ens adonarem que l’efecte canvia entre una tria o una altra.

6. El treball amb el so és molt important en aquesta fase. Decidim si anticipem o no l’entrada del so en els canvis de pla en funció d'allò que ens interessi.

Vegeu Muntar per a indicacions més específiques i complertes sobre aquest procés.

Visionat i tancament

7. Visionem les seqüències tots junts i en fem una valoració: què és el que més ens agrada, què hem après, què es podria millorar, què ens ha resultat més interessant o sorprenent, etc.

8. Sempre que sigui possible, fem una projecció pública (per altres alumnes, per persones que hagin col·laborat...).

< Apartat anteriorApartat següent >