Avís legal de les fotografies i peces audiovisuals on apareixen infants o joves.

1. D’acord al dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la Constitució desenvolupat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, tots els centres d’ensenyament participants al projecte Cinema en curs o als altres projectes dels quals s'inclouen les realitzacions tenen el consentiment dels pares o tutors legals per poder publicar imatges on apareguin els seus fills i filles on aquests siguin clarament identificables.

2. D’acord al mateix article 10.1 de la Constitució regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, el mitjà usuari de les imatges es compromet a fer-ne un ús que no atempti contra el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

3. A Bao A Qu es reserva el dret d'emprendre les accions legals que cregui oportunes contra aquelles persones que incompleixin les condicions establertes en qualsevol país o territori del món.

 

Avís legal de la reproducció de fragments d’obres musicals, audiovisuals, obres aillades, o el que correspongui en aquesta web educativa s’acull al vigent text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, segons última modificació «BOE» 162, de 8-7-2006, en el text de la qual es diu:

Article 32. Cita i il·lustració de l’ensenyament.

1. És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot fer amb fins docents o de recerca, en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada. Les recopilacions periòdiques efectuades en forma de ressenyes o revista de premsa tenen la consideració de cites. No obstant això, quan es realitzin recopilacions d’articles periodístics que consisteixin bàsicament en la seva mera reproducció i l’esmentada activitat es realitzi amb fins comercials, l’autor que no s’hi hagi oposat expressament té dret a percebre una remuneració equitativa. En cas d’oposició expressa de l’autor, l’esmentada activitat no s’entén emparada per aquest límit.

2. No necessita autorització de l’autor el professorat de l’educació reglada per realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris, quan aquests actes es facin únicament per a la il•lustració de les seves activitats educatives a les aules, en la mesura justificada per la finalitat no comercial perseguida, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i, llevat dels casos en què sigui impossible, s’incloguin el nom de l’autor i la font. No s’entenen compreses en el paràgraf anterior la reproducció, distribució i comunicació pública de compilacions o agrupacions de fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.