Creació de personatges

Com organitzar-ho

Distribució dels alumnes

L’activitat consta de dos moments: un de treball individual i un altre per grups. Com ja s’ha comentat, també es pot treballar des del començament en grups reduïts o, fins i tot, en gran grup. De la mateixa manera, depenent de les característiques del grup, a l’hora de fer interactuar els personatges pot ser més interessant treballar amb grups de 4-8 alumnes i no necessàriament amb tot el grup classe. En aquest cas, després posarem en comú les històries que han sorgit.

Previsió de sessions

L’activitat es pot dur a terme amb una única sessió. També podem seguir desenvolupant la historia o històries que ens hagin resultat més interessants en tantes sessions com considerem oportú.

Per a tenir en compte

És important crear un ambient de treball còmode per evitar que els alumnes s’inhibeixin a l’hora de compartir el seu treball i de relacionar els personatges. Disposar les cadires de manera que tots ens veiem les cares afavorirà el diàleg. També cal vetllar per les actituds respectuoses i constructives. Tots els alumnes s’han de sentir prou lliures com per compartir qualsevol idea. Un bon clima de creativitat pot veure’s estroncat per la mofa més mínima.

< Apartat anteriorApartat següent >